Competencia básica 11 (CB11)
Comprensión sistemática dun campo de estudo e dominio das habilidades e métodos de investigación relacionados co devandito campo.

Competencia básica 12 (CB12)
Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación ou creación.

Competencia básica 13 (CB13)
Capacidade para contribuír á ampliación das fronteiras do coñecemento a través dunha investigación orixinal.

Competencia básica 14 (CB14)
Capacidade de realizar unha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas novas e complexas.

Competencia básica 15 (CB15)
Capacidade de comunicación coa comunidade académica e científica e coa sociedade en xeral acerca dos seus ámbitos de coñecemento nos modos e idiomas de uso habitual na súa comunidade científica internacional.

Competencia básica 16 (CB16)
Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance científico, tecnolóxico, social, artístico ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento.

 

Capacidade 1 (CA01)
Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.

Capacidade 2 (CA02)
Atopar as preguntas craves que hai que responder para resolver un problema complexo.

Capacidade 3 (CA03)
Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.

Capacidade 4 (CA04)
Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinar.

Capacidade 5 (CA05)
Integrar coñecementos, enfrontarse á complexidade e formular xuízos con información limitada.

Capacidade 6 (CA06)
A crítica e defensa intelectual de solucións.

 

Competencia específica 1 (CE1)
Ser capaz de observar e de analizar con rigor científico os diversos fenómenos relacionados coa comunicación humana que se desenvolven tanto no contexto local máis inmediato como en de un mundo globalizado.

Competencia específica 2 (CE2)
Conseguir formular hipótese e deseñar proxectos de investigación orixinais no marco dos estudos sobre a Comunicación e a Tradución.

Competencia específica 3 (CE3)
Ser capaz de seleccionar as ferramentas metodolóxicas e conceptuais máis adecuadas, xeradas no marco dos estudos sobre a Comunicación e a Tradución, e de utilizalas para levar aos práctica proxectos de investigación orixinais e verificar a validez das hipóteses expostas.

Competencia xeral 1 (CG1)
Ser capaz de reflexionar sobre as dinámicas, os procesos e a estrutura da comunicación humana, tanto desde un punto de vista xeral como nas súas dimensións mediada e intercultural.

Competencia xeral 2 (CG2)
Conseguir xerar investigación orixinal no ámbito da comunicación humana, tanto desde un punto de vista xeral como nas súas dimensións mediada e intercultural.

Competencia xeral 3 (CG3)
Coñecer os protocolos e estándares para a difusión do traballo científico e académico no ámbito da comunicación humana, tanto desde un punto de vista xeral como nas súas dimensións mediada e intercultural.

Competencia transversal 1 (CT1)
Utilizar de maneira adecuada ferramentas informáticas e medios audiovisuais no desenvolvemento do traballo investigador ligado á comunicación e á tradución.

Competencia transversal 2 (CT2)
Ser capaz de obter e seleccionar a información e a documentación adecuadas para os obxectivos expostos na planificación e o desenvolvemento de proxectos de investigación.

Competencia transversal 3 (CT3)
Expoñer de forma adecuada os resultados dos traballos de investigación en forma oral ou de póster conforme aos canones das disciplinas relacionadas coa Comunicación en sentido amplo.

Competencia transversal 4 (CT4)
Desenvolver a habilidade de organizar o coñecemento comunicativo complexo de maneira coherente e de interrelacionalo con outras ciencias sociais, humanas e tecnolóxicas.