Rexerase polo establecido na lexislación vixente e, particularmente, o Regulamento de Doutoramento da Universidade de Vigo. No caso de que o alumnado careza da formación previa completa esixida no Programa de Doutoramento, a admisión no programa de Doutoramento será estudada pola Comisión Académica do Programa de Doutoramento, que poderá establecer a superación previa de complementos de formación específicos, como requisito para a incorporación no Programa de Doutoramento en Comunicación. A realización destes complementos será previa ou simultánea á matrícula en tutela académica no programa. No caso de realización simultánea o alumnado deberá matricularse destes complementos no momento de formalizar a matrícula de tutela académica no programa. No caso de que sexa previa só se matriculará destes complementos e non se asinará o compromiso de supervisión ao que fai referencia o artigo 31 Regulamento de Doutoramento nin se abrirá o Documento de Actividades do Doutorando/a ata a súa superación.

Os complementos de formación deberán superarse no prazo máximo de tres cuadrimestres consecutivos. De non facelo así, o alumnado causará baixa no programa. Os referidos complementos de formación específica poderán ser de materias ou módulos de máster ou grao e terán, a efectos de prezos públicos e de concesión de bolsas e axudas ao estudo, a consideración de formación de nivel de doutoramento. No caso de que se realicen con carácter previo os complementos de formación, o seu desenvolvemento non computará a efectos do límite temporal establecido para a realización da tese. Estes créditos non computarán a efectos dos requisitos ordinarios de acceso ao Programa de Doutoramento.