PROGRAMA DOS SEMINARIOS DE PRESENTACIÓN DE LIÑAS DE INVESTIGACIÓN - CURSO 2019-20

CALENDARIO DE MATRÍCULA CURSO 2019-20

Calendario integrado de xestións e procesos para o ano 2016-2017

Carrega na imagem para ver (e descargar) un arquivo PDF

II Xornadas de Doutorandos

II Xornadas

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA A DIRECCIÓN DE TESES DE DOUTORAMENTO

Pode consultarse neste link a Guía de Boas Práticas aprobada pola Comisión permanente da Escola Internacional de Doutoramento da  Universidade de Vigo, na  súa sesión do 20/05/2016: http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/cent...

Calendario de preinscrición e matrícula 2016-2017

No seguinte enlace tedes o calendario de preinscrición e matrícula, para programas de doutoramento, no curso 2016/2017, aprobado na Comisión Permanente da EIDO do pasado 22 de abril.

http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/posgrao/Calendario_2016_2017_doctorados_20160502.pdf

Convocatoria de bolsas de mobilidade 2016

Infórmase de que a Área de Bolsas publicou hoxe a RR pola que se convocan 105 bolsas de mobilidade para o alumnado de doutoramento da UVigo para o ano 2016

http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=listAnexos&idBeca=265&

Prazo de presentación de solicitudes: dende o 10 ata o 31 de maio de 2016 (ambos incluidos)

 

Convocatoria de axudas predoutorais 2015 Xunta de Galicia

Marta González Rodríguez, do Servizo de Apoio á Investigación e Desenvolvemento. (Negociado RR.HH) envíanos a seguinte información:

O pasado venres día 4 de marzo, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no DOG a
 
Convocatoria de axudas predoutorais 2015.
 
O solicitante único é a Universidade de Vigo, pero son as persoas candidatas que previamente terán que facer a “precarga” da solicitude e da documentación pertinente na sede electrónica
 
 
1º paso: para o acceso é imprescindible:
-          Ter DNI electrónico
-          Ober a Chave365 (presencialmente nun rexistro da Xunta de Galicia, co DNI - instrucións )
 
2º paso: encher o formulario e adxuntar os documentos que lles competen:
 
-          Fotocopia do DNI ou NIE (só no caso de non autorizar á Xunta a consulta de datos)
-          Anexo III
-          Anexo IV (director/a de tese)
-          Anexo V (corresponde á Universidade; soamente deben entregar o “Documento de datos para a Universidade” cuxo enlace copiamos ao final
-          Certificación das axudas a grupos para a modalidade A (corresponde á Universidade)
-          Proxecto de traballo de investigación (nas condicións que establece a convocatoria, artigo 6.1.i))
-          Memoria de adecuación do proxecto (segundo se indica na convocatoria, artigo 6.1.j))
-          Certificado do nivel de coñecemento de lingua estranxeira (segundo se indica na convocatoria, 6.1.k))
-          Se desexan optar pola posibilidade de realizar unha estadía, indicalo no formulario da solicitude
-           
3º paso: unha vez rematado o proceso de encher e adxuntar documentación, premer os botóns de “GARDAR” e “PRESENTAR”, momento no que a sede emite un código alfanumérico que debedes enviar á seguinte dirección de correo-e
 
4º paso: a Universidade, con ese código, completa a documentación e
 
PRESENTA A SOLICITUDE
(para o que precisamos que envien á mesma dirección de correo indicada máis arriba o .doc seguinte):
 
DATOS
 
Soamente serán admitidas a trámite as que presente a Universidade.
 
Prazo para que o código estea no correo electrónico indicado máis arriba:
 
Venres 18 de marzo de 2016, ás 15.00 horas
 
A capacidade da Sede para cada candidura é de 50 Mb; é imprescindible que os voso documentos non pensen, en total, máis de 40 .
 
Datos para encher o Anexo II:
 
UNIVERSIDADE DE VIGO (razón social)
Q8650002B (NIF)
Campus Universitario (nome da vía)
VIGO (lugar)
CP 36310
PONTEVEDRA
VIGO
VIGO
986813597
986813919
vicinvxn@uvigo.es
 
A táboa de “E, na súa representación”, deixádea en blanco; a do “Enderezo para os efectos de comunicación”, tamén.
 
 
 

Nova publicación do programa

Redes y Retos                           

No camiño de Comunicar(se) en el Siglo XXI, ven a lume un novo traballo colectivo do Programa de Doutoramento en Comunicación, Redes y Retos. Esta é a información que aparece na capa:

Las nuevas tecnologías han transformado radicalmente nuestra forma de comunicarnos y de relacionarnos con el mundo. Las disciplinas académicas que se ocupan de estudiar la comunicación han debido adaptarse a esas nuevas realidades. En Redes y retos, un grupo de investigadores aborda un abanico de fenómenos relacionados con las dinámicas que las acompañan: desde la comunicación del cambio climático en Twitter hasta los episodios de cyberbulling, pasando por la literatura colaborativa en un entorno digital o el papel de Internet en la práctica profesional de los traductores. Este volumen podrá resultar estimulante para investigadores de diversas áreas de las Humanidades y las Ciencias Sociales, pero también será una lectura provechosa para cualquier persona interesada en los asuntos relacionados con la comunicación.

Redes y retos se ha diseñado desde la perspectiva multidisciplinar del Programa de Doctorado en Comunicación de la Universidade de Vigo, promotor de esta publicación. Después de Comunicar(se) en el siglo XXI (Granada: Comares, 2014), este es el segundo volumen que edita, dedicado particularmente al marco de la comunicación digital, a la que su título alude. Para ello ha contado con la participación de doctorandos y profesores vinculados al programa, además de investigadores invitados, integrados en áreas de conocimiento tan diversas como Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Estadística, Traducción y Filología.

Índice
1. Introducción. Repensar la comunicación en un mundo digital (Oscar Diaz Fouces, Pilar García Soidán)
2. Recuperación de tesis clásicas para una comunicología digital (Xabier Martínez-Rolán, Daniel Martí Pellón)
3. Análisis de la audiencia social de Twitter. Caso de estudio: refugiados (Verónica Crespo Pereira, Pilar García Soidán)
4. Sobre el discurso de la cumbre del clima de París en la red social Twitter: primera cala (Mariola Norte Navarro)
5. A comunicação não verbal e as plataformas digitais: debates políticos na campanha das eleições legislativas de Portugal em 2015Estudo de caso (Maria João Soares Ribeiro)
6. La necesidad de profesionales que gestionen su personal branding frente a la desaparición de los profesionales commodity (Julinda Molares-Cardoso)
7. Bullying en el ciberespacio (Silvia Sánchez Radío)
8. Nicknames: identidades infantís en Internet (Josefa Piñeiro Castro, Benigno Fernández Salgado)
9. Redes sociales, traducción social (Marcos Cánovas)
10. La nueva narrativa digital en Italia: lector in machina (Covadonga Fouces González)

Importante: convocatorias de bolsas activas (Xaneiro 2016)

Convocatoria de bolsas de La Caixa para estudos de Doutoramento no Estado español: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_es.html


Convocatoria de bolsas predoutorais da Fundación Barrié: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160108/AnuncioG0253-161215-002...


Convocatorias do Ministerio de Economía e Competitividade para financiar a contratación de novo persoal doutor por un período de dous anos a través das axudas Juan de la Cierva-formación e Juan de la Cierva-incorporación (Resolución de 2 de decembro de 2015-BOE de 7 de decembro).

Juan de la Cierva-formación

Estas axudas teñen o obxecto de que os/as candidatos/as completen a súa formación investigadora posdoutoral en centros de I+D españois distintos a aqueles nos que realizaron a súa formación predoutoral.

Juan de la Cierva-incorporación

Estas axudas teñen o obxecto de que os/as candidatos/as afiancen as capacidades adquiridas durante unha primeira etapa de formación posdoutoral.

Trátase dunha convocatoria que require un cofinanciamento da universidade que se concreta como mínimo nunha achega aproximada para cada contrato de entre 4.000 e 5.000€ anualmente. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria manifestou a súa disposición a achegar este cofinanciamento, aínda que este compromiso está pendente de formalización. Cara á presente convocatoria, terase en conta en todos os casos a solvencia (contratos, proxectos, produción científica, etc.) dos grupos ou equipos nos que se incorporaría o/a candidato/a.

Previamente á presentación da solicitude, as persoas interesadas en presentarse á convocatoria Juan de la Cierva, en calquera dos dous programas, deberán comunicalo antes do 27 de xaneiro enviando un e-mail a vicinv@uvigo.es indicando os seguintes datos: nome do candidato/a, nome do investigador/a tutor/a, código do grupo de investigación e departamento e centro no que se incorporará o candidato/a no caso de acadar a axuda.

O/A investigador/a cumplimentará o formulario electrónico de solicitude, dispoñible na sede electrónica do Ministerio de Economía e Competitividade. Unha vez finalizada a cumplimentación, o/a investigador/a validará e enviará telematicamente o formulario. Seguidamente, asinará coa sinatura electrónica ou en papel os documentos que xenere automaticamente a aplicación e os entregará na Vicerreitoría de Investigación e Transferencia nos prazos que indica a convocatoria

3 de febreiro para o Juan de la Cierva-formación

1 de febreiro para o Juan de la Cierva-incorporación

Máis información na Vicerreitoría de Investigación e Transferencia (tfno.: 813597)

Páginas

Suscribirse a Doctorado en Comunicación RSS